این یک اصل همه جانبه در تمام فلاسفه است و وجود دارد.اصلی منطقی وبا حاشیه های زیاد و خرد فراوان نوعی شبیه به مطلب بودایی و اهورا مزدا که زمین را علل انفجار های متعدد و عصری یگانه اغاز میشود و این کار کسیست که مانمیبینیم.و3 جو تاثیرگذار و فیزیکی ودایمی که تغییر نمیکند و از قبل بر این اصل برنامه ی خاص و همینطور مجهول در ان برنامه ریزی شده است...اگر با زبانی خرد و کوچک بگوییم و در مطالب دیگر وارد شویم این درک عمیق که تجربه در ان تاثیر به سزایی دارد مشکل و گنگ است که درک ما فقط و فقط به حقایق اشکار و افعال بیرونی موضوع نامنحل کمک میکند.اگر از بچگیتان خاطره ی خاصی دارید بگویید...

دوران جنینی ابدا در درک نیست و امکان ندارد صدق کند مگر اینکه کسانی که در تمام دوران به ان اشارهی دقیق نکردند را بر شماریم و بدانید که کسی به بیان احساسات نتیجه نشان نداده که ما کاری از پیش ببریم.باید درباره ی هر موضوع و ارکان هر یک از تصورات واز جا افتادگان فکر کنید. بدانید که دنیا در سه چیز صدق میکند:هوایان.فیزیکیان.پریشیان.که در این باره صحبت زیادی میشود...