ادامه تخیلی ولی با برهان جورامیخته میشود ونوعی دیدگاه بصورت تلپات به دیگران و تصویر گنجانده شده در مخچه و تثبیت ان در خواب بوجود میاید.ادامه ی 2 چیزی یا نشانی ای از تصورات واقی انسان از چیز ها وبرخورد هایی که موجب تشابه در ادم ها میشود/است.