رمز واقعیت رمزی باز.سرگشاده و پیچیده دارد که با فرمول واقعیت تطابق منطق است.اگر شما بر رمز شانس پیش بروید یا در مخمصه بیفتید میگویید که کار خداست.درست فکر کردن است که جامعه ای به این بزرگی خالقی دانا و توانا دارد پس منطق یک اصل در تماوم کار هاست.یک جمله میگوید که به شانس هر چه خاهی فحش بده زیرا حقش است کهبه تو وفا نکرده.درواقع شانس یک فرمولی دارد که انسان نمی تواند ان را کنترل کند پسطبیعت که یک واقیت در انگنجانده شده مارا به چیز های ناواقعی یا شانسی می برد.اگر شانس باور نکردنی باشد با برهانهای خیالی حل میشوند که بزودی مینویسم...: