خاطرات کودکی و تجسمات فعلی یک نوع فلسفه ی خاص اما مفهومی و پیچیده و مرتبط با تمام فلاسفه موجود که درکی

عمیق خواستار شده و در ان هزاران برهان منطق وجود دارد که ادم از چند تای ان را میتواند ذکر کند یا بفهمد-رفتن بسوی این فلسفه نوعی دستبرد به حقایق میشود که نباید این کار را کرد:"-.

این مقدمه ای بود که بعدا در این باره مفصل توضیح داده میشود